Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Savaşları

19 Tümen Süvari Birliği'nin 25 Nisan-7 Mayıs 1915 Tarihli Muharebe Raporu-1

Tayfur’dan

25/4/331

12 Nisan’da icrâ edilen Arıburunu Meydan Muhârebesi’nin 24 Nisan’a kadar devam eden Birinci Safhasına â‛id Süvâri Bölüğü’nün muhârebe takrîridir.

 

Düşmanın (12/2/331)’de Pazar günü Arıburunu ve Kabatepe cihetlerine asker ihrâc ettiği Bigalı Köyü’nde fırka kumandanlığından süvâri-yi mahsûsla sâ‛at 6’da (evvel) bölüğe bildirildi. Ve bölüğün hazır ve harekete müheyyâ bir hâlde bulunması ve Kabatepe ile Kumtepe’ye birer keşif kolunun çıkarılması ve Dokuzuncu Fırka ile irtibât te‛sîsi için bir zâbitin mezkûr fırka karargâhına gönderilmesi emri alınmıştı. Bu emir üzerine derhâl Mülâzım-ı Sânî Râsim Efendi’nin kumandasında beş atlıdan mürekkeb bir zâbit keşif kolu Kabatepe ve ihtiyât zâbit nâmzedi Hasan Reşîd Efendi kumandasında diğer bir keşif kolu da Kumtepe istikâmetlerine çıkardım. Ve Dokuzuncu Fırka ile fırkamız arasında irtibât te’sîs etmek üzere Mülâzım-ı Sânî Necati Efendi dört atlı ile mezkûr fırka karargâhına gönderdim.

Sâ‛at 6.45 evvel bölüğün derhâl Bigalı Köyü’nde fırkaya iltihâk etmesi için emir aldım. (54) süvâriyle sâ‛at 7’de evvel Bigalı Kışlası’ndan hareket ve sâ‛at 7.25’te Bigalı Deresi’nde fırkaya iltihâk ettim. Bu sırada fırka-i mezkûre dereden Anafartalar istikâmetine doğru ilerlemekte idi. Bölüğün fırkaya iltihâk ettiğini fırka kumandanına ma‛lûmât verdim. Derhâl bölüğümle Anafartalar istikâmetine gitmek ve oraları keşf ettirecek ve Büyük Anafarta’nın cenûbundaki sırtlardan düşmanı tarassud etmek ve aynı zamanda Bigalı Deresi’nden Kocaçimen Sırtları’na tebdîl-i istikâmet ederek mezkûr sırtlara doğru ilerleyen fırkamızla irtibâtı te’sîs etmek emrini fırka kumandanlığından şifâhen aldım. Hemen bir küçük zâbit kumandasında üç atlıdan ibâret bir keşif kolunu Anafartalar istikâmetinde ve sekiz atlıdan mürekkeb bir tarassud postasını bir küçük zâbit kumandasında Anafartalar’ın cenûbunda ve Sarı Yarlar’ın şarkındaki tepeye gönderdim. Ve ayrıca olarak da fırka ile irtibât te’sîs ettim. Ben de bölüğün kısm-ı mütebâkîsiyle mezkûr tepenin şarkına gelerek bölüğü Mülâzım-ı Evvel Enver Efendi’ye terk ettikten sonra tarassud postasının olduğu tepeye çıktım. Buradan düşmanın Arıburunu açıklarında müte‛addid harb gemileriyle naklîye sefâini görülmekte idi. Müşhedâtımı bâ-rapor fırka kumandanına ma’lûmât verdim. Fırka bu esnâda Kocaçimen Dağları’ndan cenûba doğru ilerlemekte idi. Fırkaya irtibâtı gâib etmemek ve etrâfa daha hâkim bulunan Kocaçimen Dağı’nı tutmak üzere tarassud postasını oraya nakil ve bölüğü de o civara yakın mestûr bir mahalle getirttim. Bu sûretle fırka ile irtibâtı te’sîs ve Anafartalar cihetini ve sevâhilini sâ‛at 2 (sonra)ye kadar tarassud ettirttim. Mezkûr sâ‛atte Anafartalar cihetinde bir keşif koluyla Kocaçimen Dağı’nda bir tarassud postası terk ederek mütebâkî mevcûdumla fırkaya iltihâk etmekliğim için fırka kumandanlığından emir aldım. Mezkûr keşif koluyla tarassud postasını emir olunan mahallerde terk ettikten sonra fırkanın sağ cenâhında topçu mevki‛nde (Conkbayırı’nın cenûbunda) (42) süvâriyle fırkaya iltihâk ettim. Bu mevcûddan emir birlikte istihdâm edilmek üzere dörder süvâri 57 ve 72 nci Alaylara verildikten sonra mütebâkî mevcûdumla fırka kumandanının ma‛îyetinde kaldım. O günü ve gecesi (12/13) bölük emirberlikte ve zâbitân emir zâbitliğinde istihdâm olunarak