Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Savaşları

15 Alay 1 Mayıs 1915 Tarihli Harp Raporu-2

verilmiş olduğu süngü tak borusundan anlaşıldı. Hemen ben de borazana tekrar ettirdim. Ve tabur kumandanlarını celb ederek birinci tabur sağda üçüncü tabur solda olmak üzere her ikisi yan yana; sağ cenâh boyun noktası sol cenâh Merkez Tepesi olmak üzere; cebhe gösterek hatt-ı harbe takarrüb etmelerine ve 343 mûcibince ve ileriye şitâbân olmalarına emir verdim. Taburlar buradan açıldılar. Birinci tabur derhâl düşmanın makineli tüfenk ateşlerine ma‛rûz kaldı. Buna rağmen ilerlediler fakat birinci hatt (14. Alay ve 125. Alay) kıta‛âtının ihtiyâtları kendi avcılarını ta‛kîb etmediklerinden kıta‛âtımız bunlara karıştı. Bununla beraber birinci, dördüncü, dokuzuncu, onikinci bölükler birinci hatt kıta‛âtının önüne geçerek düşman siperine ta‛arruz ettiler. Diğer bölükler ikinci hatta ilerlediler. Bu vechle düşman siperine giren efrâd takvîye edilmediğinden geri çekildiklerini gördüm. Bu harekâta mâni‛ olmak için tabur kumandanlarına emir verdim. Fakat mezkûr bölükler kumandanları ve zâbitânı kısmen şehîd kısmen yaralı bulunduklarından ve kıta‛ât-ı sâire ile karışmış olduklarından ta‛arruzu ileri götürmek kâbil olmadı. Karışmış bulunan efrâdı tanzîm ve yeniden kumandanlar ta‛yîni gibi husûsât için tabur kumandanları yanına gitmek üzere Merkez Tepesi’nin şarkındaki vâdîye indim. [Mezkûr derede muhtelif alaylara mensûb pek çok yaralı birikmiş ve alayın sıhhîye efrâdı bunları taşımaktan â‛ciz kalmıştı. Sıhhîye bölüğünün gönderilmesi için fırkaya rapor yazdım] Kırmızı Sırt’ın şimâlinde bulunduğum esnâda Kesik Dere’den munsabba doğru efrâdın gitmekte olduklarını görmüş ve bunların yaralı veya firârî olup olmadıklarının Çatal Dere’de bir müfreze ile mu‛âyene ettirilmesi için Ondördüncü Alay Kumandanlığı’na yazmış tedâbir-i manga ittihâzını kendisinden ricâ etmiştim. Mezkûr alay kumandanlığından sâ‛at 6.50 sonrada yazılmış bervech-i âtî tezkereyi aldım.

15. Alay Kumandanlığı’na

14. Alay tarassud mahallinden

1 – Efrâdın firârlarına meydan vermemek için lâzım gelen tertîbât ahz edilmiş emri dinlemeyerek firâr etmek isteyenler kurşuna dizileceği husûsu bildirmişti.

2 – Kıta‛âtın bu hâli ve ta‛arruz hal-i tevakkufta bulunduğu Ondokuzuncu Fırka Kumandanlığı’na yazılarak ne sûretle emir edileceği sual edilmiştir. Alınacak cevaba intizât tabî‛îdir.

3 – Bulunduğunuz sırtın şimâl-i şarkisindeki tarassud mahallindeyim. Mûahharen nerede bulunacağımı şimdilik tahmîn edemem.

14. Alay Kumandanı

Ali

Merkez Tepesi’nin şark yamacına geldiğim sırada bervech-i âtî emri telakkî ettim. Sâ‛at 7.20 idi.

 

15. Alay Kumandanlığı’na

18 – 2 – 331 Sâ‛at 6.50 sonra

Ondördüncü Alay Kumandanı’nın emrine giriniz. Mezkûr alaya tahsîs olunan cebhede düşman mevzi‛ni birlikte beher hâl zabt ve işgâl ediniz.

Ondokuzuncu Fırka Kumandanı

Kâ-i Makâm

M. Kemal

 

Bu emri aldıktan sonra düçâr-ı tevakkuf olan ta‛arruz hakkında müzâkerede bulunmak ve alacağım emre göre hareket etmek üzere Ondördüncü Alay Kumandanı nezdine gittim. Taburlar düşmana yakın olarak hâl-i tevakkufta kaldılar. Ta‛arruza iki tabur zâbitânından 5 şehîd 5 mecrûh ve efrâddan 308 şehîd ve 280 mecrûh nefer vukû‛ bulmuştur.

Ondördüncü Alay Kumandanı yanına 125. Alay Kumandanı da geldi. Müzâkere netîcesinde alaylara birer cebhe tahsîs ve ta‛yîn olunarak gece ta‛arruz olunmaya karar verildi. (Çünkü bu üç alayın taburları karışmış idi) Ve bu karar ba‛zı esbâbdan dolayı gece yarısından sonra icrâ edildi. Şöyle ki:

18/19 – 2 – 331 gecesi ve alayımı Merkez Tepesi’nde taburları yan yana olmak üzere açmış ve düşman siperlerine sevk ve tahrîk etmiştim. Sağ cenâhımda 125. Alay sol cenâhda 27. Alay var idi. Bölükler öğleden evvel sâ‛at 2.30’da düşmana pek yakın mesâfâta sokuldular. Düşmanın keşf kolları ateşe başladı. Verilen evâmir-i şedîdeye rağmen en önde bulunan takım bunlara ateşle mukâbele edince düşman makineli tüfenkleriyle derhâl ateş açtı. Ve şiddetli tüfenk ateşine başladı. Yanında bulunduğum üçüncü tabur efrâdı ilerleyemiyordu ve tabur zâbitânını bizzât tazyîk ederek ileri sevk ettim. Birinci hattın arkasında dolaşarak efrâdın düşmanın makineli tüfengi üzerine atılmaları ve tüfengi zabt etmeleri için emir verdim. Bu sırada sağ cenâhda bulunan birinci taburdan istenildiği bir zâbit yüksek sesle bağırdı. Ben de hemen sağ cenâha döndüm. Giderken sol kolumdan mecrûh oldum. bulantım başladı. Fazla kalamadım. Alayımın harekâtını ta‛kîb edemedim. Sarîhamı sardırmak üzere Merkez Tepesi’nin şarkındaki vâdîye indim. Birinci tabur kumandanı tevkîl ettim. Bu gece ta‛arruzunda iki mecrûh zâbitle 152 şehîd ve 180 mecrûh nefer vukû‛ bulduğu bu vechle Merkez Tepesi alayımızın elinde kaldığı ma‛rûzdur.

15. Alay Kumandanı

Binbaşı

İbrahim Şükrü