Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Savaşları

15 Alay 1 Mayıs 1915 Tarihli Harp Raporu-1

18 – Nisan 331 Gününe Â‛id Muhârebe Takrîridir.

Bugün kable’z-zevâl sâ‛at 5’te Arıburunu’ndaki kuvvâ-yı mütehaşşid merkez ve sol cenâhıyla ta‛arruz edeceği ve sağ cenâhın işgâl muhârebesi yapacağı ve ta‛arruzun sâ‛at 5’te atılacak topçu ateşiyle bed’ edeceği ve bu anda da fırka kumandanlığı nezdinde bulunmaklığım emr edilmişti. Vakit-i mu‛ayyende orada bulundum ta‛arruz bed’ etti alayımı verilen emir mûcibince sağ cenâh ihtiyâtı olmak üzere 165 Râkımlı Tepe’nin şarkındaki dereye vaz‛ ettim. Bilâhare Yüzyirmibeşinci Alay’ın hatt-ı harbe sevki hasebiyle alayım Göktepe’nin hemen şimâlindeki derede merkez ihtiyâtı olmak üzere ahz-ı mevki‛ etmiştir. Burada iken sâ‛at 11 evvelde bervech-i âtî emirler aldım.

 

Fırka Emri

18 – 2 – 331 Sâ‛at 10.30 Evvel

1 – ….

2 – Yüzyirmibeşinci Alay bir taburuyla mitralyöz bölüğü alay kumandanı Abdürrezzak Bey’in emri altında bulunacak ve Ondördüncü Alay’ın ihtiyâtını teşkîl edecek diğer taburu Ondördüncü Alay’ın solunda Yirmiyedinci Alay’a yanaşacaktır. Ondördüncü Alay ihtiyâtlarını isti‛mâl ederek ta‛arruzunu teşdîd etmiştir. Onbeşinci Alay ileriye Yüzyirmibeşinci Alay’ın bulunduğu mahale ve yeni gelen Onüçüncü Alay’ın şimdiki bulunduğu topçu mevzi‛î civarına gelecektir.

İşbu emir üzerine üçüncü tabur önde olmak üzere Keklikdere vâdîsince hatt-ı harbe yaklaşmaya başladık. O esnâda sâ‛at 11.10 evvelde yazılmış olan fırka emriyle makineli tüfenk takımı sol cenâh kumandanı kâ-i makâm Şefîk Bey’in emrine gönderilmiştir. Kabatepe’nin cenûbunda bulunan bir düşman zırhlısı gerek Keklikdere vâdîsini ve gerek Çataldere vâdîlerini ateş altına almakta olduğundan boyun noktalarında bölükler manga manga koşarak sıçratılmış ve bir zâyi‛âta meydan verilmeksizin Çataldere vâdîsine inilmiştir. Burada Yirmiyedinci Alay’a mensûb bir taburla kıta‛ât-ı sâire ağırlıkları bulunmakta düşmana kesîf bir vaz‛îyet arz etmekte idiler. Bunun için taburları Kanlı Sırt’ın şarkındaki vâdîye çekerek münâsib vechle yerleştirdim. Sâ‛at 1.30 sonrada bervech-i âtî raporu takdîm ettim.

 

Ondokuzuncu Fırka Kumandanlığı’na

18 – 2 – 331 Sâ‛at 1.30 Sonra

Alayım iki taburuyla emr-i kumandanileri üzere Yüzyirmi beşinci Alay’ın yerinde (Yeşil boyun noktasının 100 metre kadar cenûbunda) bulunmaktadır. Bizden 300 metre kadar uzakta büyük vâdîde Yirmiyedinci Alay’a mensûb bir tabur bulunmaktadır.

Bu rapordaki Yirmiyedinci Alay’ın taburunu yazmaktan maksat birinci hatt kıta‛âtının ihtiyâtlarını elan isti‛mâl etmediklerini arz etmekti. Arâzîye adem-i vukûfum hasebiyle Ondördüncü Alayla Yüzyirmibeşinci Alay’ın nerelerde bulunduğunu anlamak için postalar çıkartmış ve kendim de bizzât civarda taharrîye teşebbüs etmiştim. Çünki bulunduğum mevki‛ Kanlı Sırt imiş orada 125. Alay’dan perâkende efrâd tesâdüf ettim. Alay kumandanının da bu civarda olduğunu zannediyordum. Sordum bir nefer delâletiyle Şehîdler Tepesi civarında bulunan (      ) alay kumandanı Münir Bey’in yanına götürüldüm. Mûmâiley ile görüştük. Kendisinden Yüzyirmibeşinci Alay kumandanının mevki‛ne dâir ma‛lûmât alamadım döndüm. Kanlı Sırt’a geldim tarassudâta devam ettim. Burada iken gelen bir haberde merkez mıntıkası bulunduğum mevki‛n biraz (100 metre) şimâlinde olduğu bildirildi hemen merkez mıntıkası me’mûr olan Ondördüncü Alay’a mu‛âvenet etmek üzere bir taburumu Kırmızı Sırt’ın şarkındaki yarıklara ve diğerini Cemal Deresi’nin kollarından birine sokarak kendim de Kırmızı Sırt’taki tabur kumandanının yanına gittim. Vaz‛îyete dâir ma‛lûmât istedim. Oradan da Ondördüncü Alay Kumandanı’nın bulunduğu sırta gidiyordum. Bu sırada sâ‛at 4.30 râddelerinde borazan nezdime koşarak geldi. Borazanların Beşinci Fırka süngü tak işâretle hücûm borusu çaldığını söyledi. Artık mûmâileyhi görmeye vakit kalmamış idi. Çünkü ta‛lîmnâmenin 343 üncü maddesine tevfîkan hücûm kararı gerideki kumandanlar